Basis

 

Terug naar de basis is het belangrijkste uitgangspunt van Democratie21. Om dat mogelijk te maken zijn verschillende veranderingen nodig, een combinatie van elkaar versterkende aspecten. Dit zet een proces van organische evolutie in gang, van kleine stappen op mensenmaat, waarbij de haalbaarheid, draagkracht en duurzaamheid in balans kunnen zijn.

1. Opbouw van de samenleving vanuit de basis

De samenleving dient terug opgebouwd te worden vanuit de basis, vanuit de mensen die ‘samen leven’.  Beleidsstructuren én hun vertegenwoordigers  moeten ten dienste staan van de mensen of de bevolking en niet andersom. We willen een samenleving waar het goed is om te leven, te wonen, te werken, waar welvaart en welzijn samengaan, waar harmonie en rechtvaardigheid centraal staan, waar economie en duurzaamheid geen tegenstelling hoeven te zijn (caring economy).

De toekomstige samenleving hoeft ook niet op één model te zijn gebaseerd (een groot gevaar van het huidig post modernistisch totaalmodel), verschillende systemen kunnen naast mekaar bestaan met respect en openheid voor elkaar. Dit zoals biotopen in de natuur naast elkaar bestaan.

Een ander belangrijk basiselement is onze planeet: het is letterlijk onze ‘aarde’, onze grond, onze basis van bestaan. Zorgzaamheid voor de aarde is dan ook een integraal onderdeel van het gedachtengoed van Democratie21, zonder zorg voor de aarde is duurzaamheid onmogelijk. Meer info.

2. Respect voor de basisrechten en -waarden van de mens

Een samenleving kan maar rechtvaardig en duurzaam zijn als ze gebaseerd is op het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens: recht op leven, recht op vrijheid en recht op bezit. In de toekomst worden de ethische keuzes alsmaar groter en complexer, het ontwikkelen en toepassen van een basisethiek die niet onderhevig is aan mode, plaats of tijd, cultuur, … is dan ook zeer belangrijk. Maar er is een groter geheel nodig, de mens leeft niet alleen en vandaar de toevoeging van menselijke waardigheid en duurzaamheid. Een dergelijke ethiek komt tot uitdrukking in onderstaande basiswaarden:

  1. Recht op leven: ieder mens  heeft recht op zijn leven, op fysiek welzijn en op het recht om dit te verdedigen. Niemand kan of mag dat leven nemen of beschadigen: noch een ander individu, noch groep of overheid;
  2. Recht op vrijheid:  ieder mens heeft het recht op vrijheid en het recht om die vrijheid te verdedigen. Niemand kan of mag die vrijheid afnemen of beperken: noch een ander individu, groep of overheid;
  3. Recht op bezit: ieder mens heeft het recht op bezit en het recht om dat bezit te verdedigen. Niemand kan of mag dat bezit afnemen: noch een ander individu, groep of overheid.
  4. Menselijke waardigheid: Ieder mens heeft van waardigheid, om gehoord en ernstig genomen te worden als volwassen mens die over al zijn mogelijkheden beschikt.
  5. Duurzaamheid: Ieder mens heeft recht van een duurzame toekomst op onze planeet, onafhankelijk van zijn persoonlijke mogelijkheden.

Om vast te stellen of we in ons handelen of denken deze basiswaarden recht aandoen, is de test op ‘wederkerigheid’ een sterk  middel: is dat wat ik/wij de ander aandoen (in welke vorm dan ook, fysiek of verbaal, actief of passief) ook door mij/ons gewenst mochten de rollen omgekeerd zijn ? Meer info.

3. Basisdemocratie

Door de invoering van basisdemocratie kunnen mensen zelf hun samenleving of gemeenschap vormgeven en organiseren of er inhoudelijk een beslissende invloed op hebben. Basisdemocratie is dé uitdrukkingsvorm en het middel om ‘opbouw vanuit de basis’ mogelijk te maken. Tegelijk biedt het de mogelijkheid om de basiswaarden maximaal te (laten) respecteren. Meer info.

Basisinkomen

Het invoeren van een vorm van basisinkomen is een interessante evolutie om aan de drie bovenstaande pijlers te voldoen. Door de sociaal-maatschappelijke maar zeker ook technologische ontwikkelingen zullen we immers anders moeten omgaan met werk en vergoeding voor werk. Een mogelijke oplossing om met die uitdagingen van de toekomst om te gaan, is het basisinkomen. Het is een idee dat het verdient uitgewerkt en geïmplementeerd te worden, stapsgewijs, op lokale schaal en ‘al doende lerend’. Om dit ‘organisch’ proces mogelijk te maken is het nodig dat de samenleving terug vanuit de basis wordt opgebouwd. Meer info.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.